بولت جورنال؛ روشی عالی برای مدیریت زمان! (بولت ژورنال چیست؟ ‌Bullet Journal)

بولت جورنال؛ روشی عالی برای مدیریت زمان! (بولت ژورنال چیست؟ ‌Bullet Journal)
Bullet Journalخیلی وقت پیش یکی بهم بولت ژورنال رو خیلی کلی معرفی کرد و...