روز تعطیل یا روز استراحت؟

روز تعطیل یا روز استراحت؟
یکی از بزرگترین دستاوردهای سال‌های اخیر زندگیم حذف مفهوم تعطیلی رسمی و...