خلاصه کتاب: قمار های کوچک

خلاصه کتاب: قمار های کوچک
«تصمیم گرفتم توی عید چند کتابی که نصفه خوندم رو تموم کنم. در ضمن چندین...