چرا لمیز را دوست داریم؟

چرا لمیز را دوست داریم؟
چند ماهی میشه که بخاطر تغییراتی که در وضعیت زندگیم رخ داده، وقت و بی و...