مغز اصلی Chat GPT3 چگونه کار می‌کند؟

مغز اصلی Chat GPT3 چگونه کار می‌کند؟
چت جی پی تی Chat GPT3 پر رشد ترین محصول دیجیتال ساخته‌ی بشر است و توان...