پشتکار

پشتکار
هیچ چیز در دنیا نمیتونه جای پشتکار رو بگیرهاستعداد نمیتونه،اکثر افراد...