کوله پشتی سال ۱۴۰۰ - لذت بردن از مسیر

کوله پشتی سال ۱۴۰۰ - لذت بردن از مسیر
امسال هم کوله پشتی نوشتم، سالی که توش یاد گرفتم از مسیر باید لذت ببرم.