کوله پشتی سال ۱۴۰۱ - یک سرسره‌ی واقعی!

کوله پشتی سال ۱۴۰۱ - یک سرسره‌ی واقعی!
امسال برای من مثل یک سرسره بود، ۶ ماه اول رو به سختی زندگی کردم و ۶ ما...